מדיניות פרטיות

כללי

בעת שימוש באתר www.bnews.co.il (להלן: "האתר") נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שנמסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע 

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של האתר ובאחריותו. 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת ליצור עמך קשר למטרת רישום.

דיוור ישיר אלקטרוני 

האתר מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על פעילותו
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול
מקבלתו. האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

 

מסירת מידע לצד שלישי 

האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך.

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, יש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמשים.

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב להיות חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,
תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.